شرکت بین‌المللی سنگ بنای تجارت‌راهبردی

شرکت، که عضو رسمی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران می‌باشد، یک شتاب‌دهندۀ کسب و کارها است، ضمن ارائه خدمات تجاری سازی ایده ها، تبلیغات، شتاب دهندۀ کسب و کارها و بازاریابی، دیجیتال مارکتینگ به مشتری‌های برون‌سازمانی و درون‌گروهی، در یک شبیه‌سازی کلّی، بازوی مشورتی و موتور محرّکۀ تجاری گروه بین‌المللی سنگ بنا محسوب می‌شود.